ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Vállalkozó adatai

Vállalkozó neve: Laczó Krisztina egyéni vállalkozó

 

Adószám: 66113230-1-39

 

Nyilvántartási szám: 31798885

 

Weboldal címe: www.laczokriszta.hu

 

Email: laczo.krisztina76@gmail.com

 

Tel.: +36/30/396-3382

 

Cím: 8220 Balatonalmádi, Zichy M. u. 3.

 

Bankszámlaszám: 11654005-17300801-54000003

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Laczó Krisztina egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) tevékenységével kapcsolatos megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges általános szerződési feltételeit. Kérjük, csak akkor vegye igénybe Vállalkozó szolgáltatásait, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Vállalkozótól történő minden megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

A Vállalkozó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

 A Vállalkozó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé: https://www.laczokriszta.hu/aszf/

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. december 7. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és megrendelésre hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályos.

 A Megrendelő a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Megrendelő a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 A Vállalkozó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

 1. Szolgáltatás megrendelése, visszaigazolás

Megrendelő az edzésvideók eléréséhez való jelentkezését elektronikus úton, e-mailben juttathatja el a Vállalkozóhoz. A programba való jelentkezés nem minősül szerződéskötésnek. Vállalkozó a jelentkezés kézhezvételétől számított három munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel e-mail útján, és elküldi Megrendelőnek a regisztrációs lapot és a programmal kapcsolatos tudnivalókat.

 

 1. Szerződés megkötése

A szolgáltatásra vonatkozó szerződés a regisztrációs lap visszaküldésével, és a havi részvételi díj pénzügyi teljesítésével, a jelen ÁSZF feltételei szerint jön létre.

A Megrendelő a regisztrációs lap visszaküldésével tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a Megrendelő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Vállalkozó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Megrendelővel. Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Megrendelő módosítani az általa megadott adatokat, ezt a Vállalkozó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Vállalkozó irányába.

A havi díj Vállalkozó számlájára érkezését követően három munkanapon belül e-mailben megküldi Megrendelő részére a programhoz tartozó belépési jelszavakat. A programhoz tartozó edzésvideók és ételreceptek csak online formában érhetőek el, a belépési jelszóval, személyesen nem megvásárolhatók. A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy az online sportfoglalkozások végzése nem vezet egyértelműen fogyáshoz, az a mozgásprogramot végzők súlyától, egyéni állapotától, egészségi állapotától, hormonháztartásától, az elfogyasztott táplálék és folyadék mennyiségétől és minőségétől nagyban függnek. Az életmódváltó program egészséges felnőttek részére készült, egészségügyi problémával rendelkezők számára a sportolás megkezdése előtt kötelező a kezelőorvosukkal való konzultáció.

A Vállalkozó nem köt szerződést kiskorúakkal. Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.laczokriszta.hu/aszf/

 

 1. Ügyfélszolgálat:

 A Vállalkozó hétköznap 8-16 óra között válaszol a Megrendelők megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein.

 

 1. Díj mértéke, díjfizetési feltételek

Vállalkozó és Megrendelő a www.laczokriszta.hu weboldalon, illetve a jelentkezést követően kiküldött regisztrációs lapon szereplő díjat tekinti a szolgáltatás havi díjának. A feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

A havi részvételi díj Vállalkozó számlájára érkezését követően Vállalkozó a kiállított számlát e-mailben juttatja el Megrendelőhöz. A Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén az Megrendelő köteles a Vállalkozót elektronikus levélben értesíteni.

Az aktuális havi részvételi díjat Megrendelő minden hónap 10. napjáig köteles megfizetni, amennyiben továbbra is igényt tart a szolgáltatásra.  A szolgáltatáshoz tartozó belépési jelszó minden hónap 11-15. napja között kerül megváltoztatásra, melyet Vállalkozó e-mailben kiküld Megrendelő részére abban az esetben, ha a havi részvételi díj Megrendelőtől a Vállalkozó számlájára érkezett. A havi részvételi díj elmaradása esetén Vállalkozó az új belépési jelszót nem köteles megküldeni Megrendelőnek.

 

 

 

 1. A Vállalkozó tájékoztatása és felelősségvállalás

A Vállalkozó az edzésvideók gyakorlatainak önálló végzése során eredő károkért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.

 1. Adatvédelem 

A Vállalkozó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Vállalkozó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Megrendelői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  www.laczokriszta.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

 

 1. A Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Vállalkozó felé, azt írásban: postai úton (Laczó Krisztina egyéni vállalkozó 8220 Balatonalmádi, Zichy M. u. 3.), vagy elektronikus levél formájában (laczo.krisztina76@gmail.com) teheti meg.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozó indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés

 A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőket, hogy amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a Vállalkozó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Megrendelő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Vállalkozó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Megrendelő: 

Veszprém Megyei Békéltető Testület:

Címe:                          8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (fszt. 115-116.)

Telefonszáma:           06-88-814-121

E-mail cím:                 info@bekeltetesveszprem.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely megkíséreli a Megrendelő és a Vállalkozó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani. A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Megrendelő megkísérelje a vitát közvetlenül a Vállalkozóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul.  

 

 1. Szerződésszegés

Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból, hibásan teljesít. A Vállalkozó által kiküldött belépési jelszavak szintén a titoktartás alá tartoznak, Megrendelő azokat harmadik fél részére át nem adhatja. A belépési jelszó kiadása szerződésszegésnek minősül, mely a következő pont értelmében a szerződés megszűnését vonhatja maga után.

 

 1. Szerződés megszűnése
 1. A felek között létrejött szerződés a havi részvételi díj befizetésének elmaradásával automatikusan szűnik meg. Felek az esedékes havi díj megfizetésének elmulasztását a szerződés bontó feltételének tekintik.
 2. A felek között létrejött szerződés továbbá megszűnhet Felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, Vállalkozó felmondásával vagy elállásával, vagy szerződésszegés esetén.
 3. Elállás joga: 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás kézhezvételétől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Megrendelő kizárólag írásban, elsősorban emailben, másodsorban postai úton állhat el a szerződéstől. Ez esetben Vállalkozó legkésőbb 14 munkanapon belül visszautalja a Megrendelő által befizetett egy havi részvételi díjat.

 

 1. Tulajdonjog, szerzői jogok

Vállalkozó az általa elkészített munkákon a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. Vállalkozó által készített munkák szerzői jogi védelem és a felek közti titoktartás alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg akként, hogy az harmadik félre nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog – Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában.

 1. A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság vagy törvényszék a kizárólagosan illetékes.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 

Balatonalmádi, 2020. december 7.